Հետաքրքիր թեստ․ Այն կօգնի Ձեզ բացահայտել նպատակին հասնելու քայլերը և ամենակարևորը՝ դրանց հաջորդականությունը

Հետաքրքիր թեստ․ Այն կօգնի Ձեզ բացահայտել նպատակին հասնելու քայլերը և ամենակարևորը՝ դրանց հա-ջորդականությունը

Մենք առաջար կում ենք ձեզ հետաքրքիր թեստ, որը կօգնի որոշել նպա տակին հասնելու ձեր քայլերի բնույթը: Գուցե դուք կցանկանաք փոխել ձեր նպատակասլացության բնույթը կամ հասկանալ,որ ամեն ինչ գնում է այն-պես ինչպես անհրա ժեշտ է:Նայեք նկարին և ընտեք կարմիր զգեստով աղջիկ ներից մեկին:

Աղջիկ թիվ 1

Դուք հուզվում եք, երբ որոշում եք կա յացնում և այն կյանքի եք վերա ծում։Դուք իմպուլսիվ և անկեղծ անձնավո-րություն եք ում անհրաժեշտ է արտա հայտել ձեր վերաբերմունքը որոշակի վճռական գործո ղությունների հան-դեպ։

Աղջիկ թիվ 2

Երբ դուք ցանկանում եք պնդել ինչ որ որոշման վրա ձեր վճռականությունը վերածվում է նրբանկատությանը և համբերա տարությանը:Ձեզ կա րելի է համոզել փոխել ձեր որոշումը, կամ դուք ինքներդ կհրա ժարվեք նրանից, ինչ մտածել եք, որպեսզի խուսա փեք բախումից։

Աղջիկ թիվ 3

Դուք մի մարդ եք ով նախընտրում է կարգը այնպես որ դուք մտա ծում եք ձեր յուրաքանչյուր որոշման մասին եւ դժվար թե փոխզիջման գնաք:Դուք գրեթե միշտ կհնչեցնեք այն ինչ որոշել եք անել, բացատրեք պատճառները եւ սկսեք շարժվել ցանկալի նպատակ ների ուղղութ յամբ:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: